ప్రధాన ระบอบประยุทธ์ การสร้างรัฐทหารและทุนนิยมแบบช่วงชั้น

ระบอบประยุทธ์ การสร้างรัฐทหารและทุนนิยมแบบช่วงชั้น

,
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
ทัศนวิพากษ์
ระบอบประยุทธ์ การสร้างรัฐทหารและทุนนิยมแบบช่วงชั้น
ประจักษ์ ก้องกีรติ, วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
ใน วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กค - ธค 2561แปลจากPrajakKongkirati,and Veerayooth Kanchoochat.ThePrayuth RegimeEmbeddedMilitaryand Hierarchical CapitalisminThailand."TRANS6,no.2(2018):279–305,
doi:10.1017/trn.2018.4 

సంవత్సరం:
2018
ప్రచురణకర్త:
ฟ้าเดียวกัน
భాష:
thai
పుస్తక శ్రేణి:
วารสารฟ้าเดียวกัน
ఫైల్:
PDF, 23.46 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2018
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి! ప్రివ్యూని తనిఖీ చేయండి మరియు ఇతర లక్షణాలను యాక్సెస్ చేయండి

కీలక పదబంధాలు