ప్రధాన จาก “ป๋า” สู่ “กะเทยเฒ่า” ว่าด้วยประวัติเปรมาธิปไตยในปิตาธิปไตยรักต่างเพศนิยม

จาก “ป๋า” สู่ “กะเทยเฒ่า” ว่าด้วยประวัติเปรมาธิปไตยในปิตาธิปไตยรักต่างเพศนิยม

ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
ทัศนะวิพากษ์
จาก “ป๋า” สู่ “กะเทยเฒ่า” ว่าด้วยประวัติเปรมาธิปไตยในปิตาธิปไตยรักต่างเพศนิยม
ชานันท์ ยอดหงษ์
วารสารฟ้าเดียวกัน รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

సంవత్సరం:
2020
ప్రచురణకర్త:
ฟ้าเดียวกัน
భాష:
thai
పుస్తక శ్రేణి:
วารสารฟ้าเดียวกัน
ఫైల్:
PDF, 11.49 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2020
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి! ప్రివ్యూని తనిఖీ చేయండి మరియు ఇతర లక్షణాలను యాక్సెస్ చేయండి

కీలక పదబంధాలు