ప్రధాన ความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชั้นนำไทย พ.ศ. 2495 - 2535 ( Changes of Thai Elites Network, 2495-2535...

ความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชั้นนำไทย พ.ศ. 2495 - 2535 ( Changes of Thai Elites Network, 2495-2535 B.E. )

ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
ความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชั้นนำไทย พ.ศ. 2495 - 2535
อาสา คำภา
วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2562
เกี่ยวกับ เครือข่ายชนชั้นนำไทย กษัตริย์ภูมิพล ราชประชาสมาสัย นายทุนขุนศึกศักดินา
Changes of Thai Elites Network, 2495-2535 B.E. 
Author: Asa Kumpha
Doctor of Philosophy (History) 
ChiangMai University Thailand 2019
This Thesis is of study about Bhumibol, King Rama 9, Ex-King of Thailand, and his Thai Network Monarchy.

సంవత్సరం:
2019
ప్రచురణకర్త:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
భాష:
thai
ఫైల్:
PDF, 9.47 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2019
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి! ప్రివ్యూని తనిఖీ చేయండి మరియు ఇతర లక్షణాలను యాక్సెస్ చేయండి

కీలక పదబంధాలు