ప్రధాన ANIMAL FARM แอนิมอล ฟาร์ม การเมืองเรื่องสรรพสัตว์ ฉบับสองภาษา

ANIMAL FARM แอนิมอล ฟาร์ม การเมืองเรื่องสรรพสัตว์ ฉบับสองภาษา

ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
ANIMAL FARM แอนิมอล ฟาร์ม การเมืองเรื่องสรรพสัตว์  ฉบับสองภาษา (พิมพ์ครั้งที่ 2)
George Orwell จอร์จ ออร์เวลล์ แต่ง
สรวงอัปสร กสิกรานันท์ แปลAnimal Farm, the classic book, translated in Thai. This book has both English and Thai versions.

సంవత్సరం:
2019
ముద్రణం:
2
ప్రచురణకర్త:
แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์
ISBN 10:
6164341299
ISBN 13:
9786164341296
ఫైల్:
PDF, 63.17 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
2019
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి! ప్రివ్యూని తనిఖీ చేయండి మరియు ఇతర లక్షణాలను యాక్సెస్ చేయండి