ప్రధాన สารพันคำถามเรื่องบ้านกับสถาปนิกไทย

สารพันคำถามเรื่องบ้านกับสถาปนิกไทย

ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
สารพันคำถามเรื่องบ้านกับสถาปนิกไทยนานาปัญหาเรื่องบ้าน ที่คุณจำเป็นต้องทราบ พร้อมความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงาน และภูมิปัญญาบ้านไทยผู้เขียนยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
เนื้อหาโดยสังเขป    รวบรวมคำถามเกี่ยวกับบ้านพร้อมแนะวิธีป้องกันและแก้ไข นำเสนอปัญหาพร้อมกับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และตกแต่ง เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องบ้าน ต้องการซ่อมแซมบ้าน หรือตกแต่งบ้านสารบัญบทที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและรอยร้าว
บทที่ 2 ความรู้ทั่วไป และเทคนิคในการตกแต่ง
บทที่ 3 ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้พลังงาน
บทที่ 4 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาบ้านไทยข้อมูลเพิ่มเติมหนังสือ "สารพันคำถามเรื่องบ้านกับสถาปนิกไทย" เล่มนี้ยังมีคำถามเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งบ้าน และการเลือกใช้ให้เป็นอย่างประหยัดและถูกวิธี เพื่อลดภาระที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง พร้อมความรู้และประโยชน์ของภูมิปัญญาบ้านไทย ที่อยากให้คุณนำไปประยุกต์ใช้กับบ้านในปัจจุบัน
సంవత్సరం:
2013
ముద్రణం:
1
ప్రచురణకర్త:
ซีเอ็ดยูเคชั่น
భాష:
thai
ISBN 10:
6160806025
ISBN 13:
9786160806027
పుస్తక శ్రేణి:
SE-ED Home Care
ఫైల్:
PDF, 27.91 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2013
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి! ప్రివ్యూని తనిఖీ చేయండి మరియు ఇతర లక్షణాలను యాక్సెస్ చేయండి